דף הבית >מאמרים>פנינה לשולחן שבת - ר' מאיר לרר
פרשת תולדות
מידת הצביעות והחיקוי
ידוע בשם המגיד ר' שלום שבדרון שאמר:
לבל נחשוב שעשו הרשע התנהג ברשעותו כלפי חוץ, אלא (הלך עם "שטריימל" גדול, - ציטוט) הציג כאילו הוא מדקדק בקלה כבחמורה, ואשר רק "דעת התורה" של אביו בראש מעייניו, כפי שידוע מהמדרשים: ששאל את אביו איך מעשׂרים את המלח וכו', וכמו שכתב רש"י (כו'- לד') וזה לשונו: עשו היה נמשל לחזיר... פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור, כך אלו גוזלים וחומסים, ומראים עצמם כשרים. כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותם, כשהיה בן ארבעים אמר; אבא בן מ' שנה נשא אשה אף אני כן. ע"כ.
וכך היה גם בהמשך (כח' -ט'): וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו... ויקח את מחלת... על נשיו וכו'. שבמקום לשלוח את נשיו הרעות בנות כנען, לקח עוד אישה מישמעאל, ובזה כביכול קיים את מצות אביו.
ולכך התורה מקדימה בתחילת הפרשה: "אחות לבן" שהיה לו ממי ללמוד זאת, ובזה יובן גם שרבקה הכירה היטב ממשפחתה, את מידת הרמאות והצביעות, ולכן לא יכלה להשלים עם התנהגותו של עשו, משא"כ ביצחק.
וכן בהמשך הסיפור בחזרתו של יעקב מחרן שנפגש עם עשו אמר: "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" אומרים המפרשים: מיד "אחי", שפחד מכך שיציג עצמו כאח, ובכך ינסה לסחוב אותו לדרכו, מה שאכן רצה עשו, 
וזו דרכם של צאצאיו עד היום; הנוצרים - האירופאים - הנאצים - ארגוני "זכויות אדם", "יֶפֵי הנפש", שעשו את כל הזוועות הגדולות ביותר עליי אדמות, והכל בשם ה"הומניות" והצדק.
הצביעות, היא הסכנה הגדולה ביותר, וזו גם דרכו של היצה"ר שמטיֵיח לנו את כל תאוותינו, כביכול אנו עושים בכך מצוה.
לא נותר לנו אלא לפקוח עיניים, ולהבדיל בין האמיתי ("ניכרים דברי אמת"), לבין החיקוי - ההוא שנצרך כל העת לפשוט טלפיו להוכיח כמה הוא צודק...
 

שבת שלום ומבורך!
אנחנו כאן בשבילכם!
פרשת תולדות
מידת הצביעות והחיקוי
ידוע בשם המגיד ר' שלום שבדרון שאמר:
לבל נחשוב שעשו הרשע התנהג ברשעותו כלפי חוץ, אלא (הלך עם "שטריימל" גדול, - ציטוט) הציג כאילו הוא מדקדק בקלה כבחמורה, ואשר רק "דעת התורה" של אביו בראש מעייניו, כפי שידוע מהמדרשים: ששאל את אביו איך מעשׂרים את המלח וכו', וכמו שכתב רש"י (כו'- לד') וזה לשונו: עשו היה נמשל לחזיר... פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור, כך אלו גוזלים וחומסים, ומראים עצמם כשרים. כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותם, כשהיה בן ארבעים אמר; אבא בן מ' שנה נשא אשה אף אני כן. ע"כ.
וכך היה גם בהמשך (כח' -ט'): וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו... ויקח את מחלת... על נשיו וכו'. שבמקום לשלוח את נשיו הרעות בנות כנען, לקח עוד אישה מישמעאל, ובזה כביכול קיים את מצות אביו.
ולכך התורה מקדימה בתחילת הפרשה: "אחות לבן" שהיה לו ממי ללמוד זאת, ובזה יובן גם שרבקה הכירה היטב ממשפחתה, את מידת הרמאות והצביעות, ולכן לא יכלה להשלים עם התנהגותו של עשו, משא"כ ביצחק.
וכן בהמשך הסיפור בחזרתו של יעקב מחרן שנפגש עם עשו אמר: "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" אומרים המפרשים: מיד "אחי", שפחד מכך שיציג עצמו כאח, ובכך ינסה לסחוב אותו לדרכו, מה שאכן רצה עשו, 
וזו דרכם של צאצאיו עד היום; הנוצרים - האירופאים - הנאצים - ארגוני "זכויות אדם", "יֶפֵי הנפש", שעשו את כל הזוועות הגדולות ביותר עליי אדמות, והכל בשם ה"הומניות" והצדק.
הצביעות, היא הסכנה הגדולה ביותר, וזו גם דרכו של היצה"ר שמטיֵיח לנו את כל תאוותינו, כביכול אנו עושים בכך מצוה.
לא נותר לנו אלא לפקוח עיניים, ולהבדיל בין האמיתי ("ניכרים דברי אמת"), לבין החיקוי - ההוא שנצרך כל העת לפשוט טלפיו להוכיח כמה הוא צודק...
 

שבת שלום ומבורך!
אנחנו כאן בשבילכם!

ר' איתמר הרשלר
עם תושבי רח' שוהם
ר' אשר כנפו
עם תושבי רחוב "הגליל"
תמונה אחת שווה אלף מילים
תחת כנפי השכינה
תחת כנפי השכינה
  • ר' איתמר הרשלר
    עם תושבי רח' שוהם
  • ר' אשר כנפו
    עם תושבי רחוב "הגליל"
  • תמונה אחת שווה אלף מילים
  • תחת כנפי השכינה
    תחת כנפי השכינה
מחכים לתגובתכם