דף הבית >מאמרים>פנינה לשולחן שבת - ר' מאיר לרר
פרשת וארא
להאמין גם כשזה מחייב
מסופר בפרשה (ו' -ט'): שעם ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה.
עניין זה על פניו אינו מובן, שהרי בפעם הקודמת שבא, נאמר "ויאמן העם וישמעו כי פקד ד' את בני ישראל", א"כ מה נשתנה כעת.
אלא שכל עוד שדיבר על הבטחות להוציאם ממצרים וכניסה לארץ ישראל, אזי האמינו בכל ליבם, אבל ברגע שהתחיל לדבר על מחויבות לעבודת ד' "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים", פתאום הגיע "קוצר רוח" כאומרים: "עזוב, גם כך יש לנו מספיק עבודה".
ובאמת על כך נאמר ביציאתם "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים", ומבארים חז"ל שרק חמישית מעם ישראל רצו לצאת ממצרים, וכל השאר מתו במכת חשך.
ולהבדיל, מה שאמר פרעה "מי ד' אשר אשמע בקלו", וכי לא הכיר את האלו' ששלח לו את החלומות ופתרונם עם יוסף. ואת הברכה שקיבל בזכות יעקב, שהמים עולים לקראתו? [אגב, לכך נאמר: "לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאֹר". לך "תזכיר" לו את מה שנתתי לו, ודווקא שם תכה את היאור!] ועוד; וכי לא ראה שעם ישראל ילדו שישה בכרס אחד, ושכשנכנסו אליו משה ואהרן עברו את כל המכשולות בכניסתם למעונו, ע"י ניסים?
ולא עוד אלא שהחזיק ברשעתו גם כאשר כבר הודה באלו', כשאמר למשה ואהרן "העתירו בעדי" ואח"כ אמרו "אצבע אלו' היא".
אלא ודאי ידע והכיר! אך ברגע שזה לא משתלם לו, אמר: "לא ידעתי את ד' - וגם את ישראל לא אשלח".
וזה מה שחז"ל מפרשים את הפסוק "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף", שעשה עצמו כאילו אינו יודע (אותו ואת אלוקיו).
וכעין זה נאמר "הירא את דבר ד' מעבדי פרעה הניס את עבדיו... ואשר לא שם לבו אל דבר ד'..." ההיפוך של הירא את דבר ד', לא נאמר "ואשר לא ירא", כיון שלא היה אף אחד שבאמת לא ירא, רק הוא "לא שם לב" - מתעלם - מזלזל.
שאין אדם שלא מאמין, יש לא רוצה להאמין!


שבת שלום ומבורך!
אנחנו כאן בשבילכם!
פרשת וארא
להאמין גם כשזה מחייב
מסופר בפרשה (ו' -ט'): שעם ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה.
עניין זה על פניו אינו מובן, שהרי בפעם הקודמת שבא, נאמר "ויאמן העם וישמעו כי פקד ד' את בני ישראל", א"כ מה נשתנה כעת.
אלא שכל עוד שדיבר על הבטחות להוציאם ממצרים וכניסה לארץ ישראל, אזי האמינו בכל ליבם, אבל ברגע שהתחיל לדבר על מחויבות לעבודת ד' "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים", פתאום הגיע "קוצר רוח" כאומרים: "עזוב, גם כך יש לנו מספיק עבודה".
ובאמת על כך נאמר ביציאתם "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים", ומבארים חז"ל שרק חמישית מעם ישראל רצו לצאת ממצרים, וכל השאר מתו במכת חשך.
ולהבדיל, מה שאמר פרעה "מי ד' אשר אשמע בקלו", וכי לא הכיר את האלו' ששלח לו את החלומות ופתרונם עם יוסף. ואת הברכה שקיבל בזכות יעקב, שהמים עולים לקראתו? [אגב, לכך נאמר: "לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאֹר". לך "תזכיר" לו את מה שנתתי לו, ודווקא שם תכה את היאור!] ועוד; וכי לא ראה שעם ישראל ילדו שישה בכרס אחד, ושכשנכנסו אליו משה ואהרן עברו את כל המכשולות בכניסתם למעונו, ע"י ניסים?
ולא עוד אלא שהחזיק ברשעתו גם כאשר כבר הודה באלו', כשאמר למשה ואהרן "העתירו בעדי" ואח"כ אמרו "אצבע אלו' היא".
אלא ודאי ידע והכיר! אך ברגע שזה לא משתלם לו, אמר: "לא ידעתי את ד' - וגם את ישראל לא אשלח".
וזה מה שחז"ל מפרשים את הפסוק "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף", שעשה עצמו כאילו אינו יודע (אותו ואת אלוקיו).
וכעין זה נאמר "הירא את דבר ד' מעבדי פרעה הניס את עבדיו... ואשר לא שם לבו אל דבר ד'..." ההיפוך של הירא את דבר ד', לא נאמר "ואשר לא ירא", כיון שלא היה אף אחד שבאמת לא ירא, רק הוא "לא שם לב" - מתעלם - מזלזל.
שאין אדם שלא מאמין, יש לא רוצה להאמין!


שבת שלום ומבורך!
אנחנו כאן בשבילכם!

ר מנדל בן יעקב
היכרות עם תושבי רחוב אוחנה - יחיאל - נפתלי אימבר
ר' שמואל פולק
עם תושבי רחוב "אבא חושי"
הרב חיים פוקס נואם
במלוה דמלכה - סעודה רביעית
עם המרצה הנואם בחסד עליון ר' חיים פוקס שליט"א
  • ר מנדל בן יעקב
    היכרות עם תושבי רחוב אוחנה - יחיאל - נפתלי אימבר
  • ר' שמואל פולק
    עם תושבי רחוב "אבא חושי"
  • הרב חיים פוקס נואם
  • במלוה דמלכה - סעודה רביעית
    עם המרצה הנואם בחסד עליון ר' חיים פוקס שליט"א
מחכים לתגובתכם